เรียกรถแท็กซี่อออนไลน์หรือทางโทรศัพท์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ "Maxim" ซึ่งให้บริการโดยผู้ขนส่ง
สามารถใช้แอปพลิเคชันง่ายๆ