Đặt xe trực tuyến hoặc qua điện thoại

"Maxim" là dịch vụ thông tin. Dịch vụ vận chuyển được cung cấp bởi người vận chuyển.
Sử dụng ứng dụng thì tiện hơn