درخواست تاکسی

شماره تلفن های شهری:

(032) 260-60-60

دفتر

آدرس دفتر:

k. tbilisi, sairmis №78a

برنامه کاری دفتر:

‫د‬وشنبه‬. – ‫جمعه‬.: ‫از 9:00 تا 19:00‬

‫شنبه‬. – ‫یکشنبه‬.: ‫از 9:00 تا 17:00‬

شخص مسئول:

lekso andghuladze

دفتر

آدرس دفتر:

k. tbilisi, mukhianis me-2 m/r-ni, i.noneshvilis №11

برنامه کاری دفتر:

‫د‬وشنبه‬. – ‫جمعه‬.: ‫از 8:00 تا 19:00‬

‫شنبه‬. – ‫یکشنبه‬.: ‫از 9:00 تا 17:00‬

شخص مسئول:

kirkitadze tornike

muxianis II m/r-ni, i.noneshvilis № 11sairmis qucha №78a

کنترل کیفیت خدمات

تماس با مدیریت

روابط عمومی (بخش بین الملل)

تلفن:

بخش تبلیغات

تلفن:

+7 (3522) 60-82-94 دیگر شماره تماس 1467